नेपालको कृषि तथ्यांक

नेपालको कृषी तथ्यांक

१. अवस्थिति
  उत्तरी अक्षांस                                                                                        २६० २२” देखि ३०० २७”
  पूर्वी देशान्तर                                                                                         ८०० ४” देखि ८८० १२”
२. नेपालको कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)                                                      १,४७,१८१
  क) हिमाली क्षेत्र                                                                                     ५१,८१७
  ख) पहाडी क्षेत्र                                                                                       ६१,३४५
  ग) तराई क्षेत्र                                                                                        ३४,०१९
३. भू–उपयोग (हेक्टर)
  क) खेती गरिएको जमिन                                                                       ३०,९१,०००
  ख) खेती नगरिएको खेती योग्य जमिन                                                   १०,३०,०००
  ग) वनजंगल                                                                                         ५८,२८,०००
  घ) चरन                                                                                               १७,६६,०००
  ङ) पानी                                                                                               ३,८३,०००
  च) अन्य                                                                                              २६,२०,०००
४. कुल गार्हस्थ उत्पादन मूल्यमा (रु. दश लाखमा),                                 २०११÷१२
  क) कृषि क्षेत्र                                                                                        ५१५७६७
  ख) गैह्र कृषि क्षेत्र                                                                                  ९५२८५०
        कूल                                                                                              १४६८६१७
५. जनसंख्या                                                                                         २,६४,९४,५०४
  क) पुरुष                                                                                             १,२८,४९,०४१
  ख) महिला                                                                                         १,३६,४५,४६३
  ग) जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिशत                                                             १.३५
  घ) जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि.                                                             १८०
  ङ) कृषिमा संलग्न जनसंख्या प्रतिशत                                                  ६५.६
  च) कोरा जन्मदर (हजारमा)                                                                २४.३
  छ) कोरा मृत्युदर (हजारमा)                                                                ८.३
  ज) घर परिवार संख्या                                                                        ५४,२७,३०२
  झ) शिशु मृत्यु दर                                                                              ४४
  ञ) औषत आयु                                                                                  ६४.१
६. सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टर),                                                                १३,३१,५२१
७. पशु संख्या,                                                                                     २०११÷१२
    प्रकार                                                                                             संख्या
   क) गाई                                                                                           ७२,७४,०२२
   ख) भैंसी                                                                                          ५२,४१,८२३
   ग) भेडा                                                                                           ८,०९,५३६
   घ) बाख्रा                                                                                          ९७,८६,३५४
   ङ) बंगुर                                                                                           ११,६०,०३५
   च) कुखुरा                                                                                         ४,७९,५९,२३९
   छ) हा“स                                                                                          ३,७५,९७५
   ज) दूधदिने गाई                                                                               १०,२५,५९१
   झ) दूधदिने भैंसी                                                                              १३,६९,७९६
   ञ) अण्डादिने कुखुरा                                                                         ८२,३३,६१६
   ट) अण्डादिने हा“स                                                                           १,७४,७१४
८. दूध उत्पादन (मे.टन), २०११÷१२                                                       १६,८०,८१२
  क) गाईको दूध                                                                                   ४,९२,३७९
  ख) भैंसीको दूध                                                                                  ११,८८,४३३
९. मासु उत्पादन (मे.टन) २०११÷२०१२                                                  २,९५,१६७
  क) रा“गा÷भैंसी                                                                                 १,७५,१३२
  ख) भेडा                                                                                            २,७२१
  ग) खसी÷बोका                                                                                  ५५,५७८
  घ) बंगुर                                                                                            १८,७०९
  ङ) कुखुरा                                                                                          ४२,८१०
  च) हा“स                                                                                           २१७
१०. अण्डा उत्पादन (हजारमा)                                                              ८,८७,२४०
  क) कुखुरा                                                                                         ८,७४,१९४
  ख) हा“स                                                                                          १३,०४६
११. ऊन उत्पादन (के.जि.)                                                                    ५,८७,८३४
१२. माछा उत्पादन (मे.टन)                                                                  ५७,५२०

 

beylikduzu escort atakoy escort